Fraud Blocker Polityka prywatności i dane osobowe – Heyway – najlepsze wyjście!
Na górę

Polityka prywatności i dane osobowe

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z naszą polityką prywatności zamieszczoną poniżej przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej Heyway. POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI (W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG), OŚWIADCZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI, KTÓRA WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG. Jakiekolwiek pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, które rozpoczynają się wielką literą mieć będą znaczenie przypisane w rozdziale 1 regulaminu świadczenia usług dostępnego pod poniższym linkiem: heyway.pl/pl-terms-of-service

 1. Administrator może zbierać następujące informacje dotyczące Użytkownika (włączając w to dane osobowe) w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika:
  1. wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta (w szczególności wszelkie informacje wymienione w rozdziale 5 regulaminu świadczenia usług).
  2. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w koncie Użytkownika na portalu Facebook – w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Facebook (w szczególności: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę Użytkownika, płeć, listę znajomych).
  3. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, w szczególności wszelkie wiadomości, komentarze, fotografie, nagrania video.
  4. lokalizację GPS urządzenia mobilnego Użytkownika – w zakresie udostępnianym przez urządzenie mobilne wykorzystywane przez Użytkownika; lokalizacja GPS może zostać wyłączona przez Użytkownika bezpośrednio na wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym, wpłynie to jednak na istotne ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.
  5. informacje dotyczące powiązań oraz kontaktów pomiędzy Użytkownikami.
  6. informacje o preferencjach Użytkownika (dotyczących w szczególności wyboru miejsc, towarów oraz usług recenzowanych, wspominanych w inny sposób przez Użytkownika w ramach lub za pośrednictwem Aplikacji, zainteresowań Użytkownika, danych wskazanych w pkt 5 poniżej).
  7. informacje o hasłach wyszukiwanych przez Użytkownika w ramach Usług.
  8. informacje o znajomych zaproszonych przez Użytkownika celem dołączenia do Usług (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail).
 2. Administrator (Heyway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 702848, NIP (VAT-EU): PL 5252728399, REGON: 368706396, e-mail: support@heyway.pl) pełni funkcję administratora danych osobowych zebranych od Użytkowników. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – do 24 maja 2018 roku.
  2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” – począwszy od 25 maja 2018 r.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo:
  1. dostępu do danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.
  2. żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, poprawienia danych osobowych Użytkownika zebranych przez Administratora.
  3. żądania czasowego lub permanentnego wstrzymania przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  4. żądania usunięcia przez Administratora danych osobowych Użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w razie przetwarzania ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub gdy nie są w dalszym ciągu potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik przyjmuje jednakże do wiadomości, iż usunięcie pewnych danych osobowych może uniemożliwić lub upośledzić świadczenie Usług. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, informacji wymaganych dla ustalenia, dochodzenia i obrony jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy, w tym wykazania prawidłowości świadczenia Usług oraz zgłoszenia lub udokumentowania przestępstwa, deliktu lub nadużycia popełnionego przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO (począwszy od 25 maja 2018 r.).
  6. przeniesienia danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO (począwszy od 25 maja 2018 r.).
  7. wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych Użytkownika na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO (począwszy od 25 maja 2018 r.).
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (począwszy od 25 maja 2018 r.).
  9. cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4.3 poniżej.
 4. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie rejestracji Konta (wskazane w pkt 5.2 oraz 5.5 regulaminu świadczenia usług) są niezbędne do zawarcia Umowy i korzystania z Usług przez Użytkownika. Przetwarzanie przez Administratora w/w danych osobowych oraz danych osobowych ujawnianych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji następować będzie:
  1. W celu świadczenia Usług przez Administratora – jako niezbędne do wykonania Umowy;
  2. W celu promowania usług i produktów Administratora w ramach Aplikacji i za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  3. W celu prowadzenia marketingu usług i produktów partnerów handlowych Administratora w ramach Aplikacji i za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem – w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika i w oparciu o taką zgodę.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż określony zakres danych osobowych i innych informacji ujawnianych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji dostępny będzie publicznie na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji – pod adresem: support@heyway.pl. Dotyczyć to będzie następujących danych osobowych Użytkownika:
  1. zdjęcie profilowe;
  2. miejscowość stałego pobytu;
  3. nazwa Użytkownika.
 6. Dane osobowe inne niż wskazane w pkt 6 powyżej dostępne będą, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8 i support@heyway.pl poniżej, jedynie dla innych zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji.
 7. Dane osobowe Użytkownika ujawnione w ramach korzystania z Aplikacji mogą być przez Administratora przekazywane do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług hostingowych;
  2. dostawcom usług pocztowych, w tym poczty elektronicznej;
  3. dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych;
  4. dostawcom usług z zakresu IT (świadczącym usługi wspierające Administratora w zakresie obsługi i utrzymania Aplikacji).
 8. Niezależnie od pkt 8 powyżej, jakiekolwiek informacje zebrane przez Administratora w ramach administrowania Aplikacją (uwzględniając dane osobowe Użytkownika) mogą zostać ujawnione:
  1. innym Użytkownikom – kiedy informacje są im udostępniane przez Użytkownika (w szczególności poprzez kontakt z nimi lub zamieszczanie informacji w publicznie dostępnych obszarach Aplikacji).
  2. pracownikom i współpracownikom Administratora biorącym udział w świadczeniu Usług (takim jak informatycy, twórcy oprogramowania, dostawcy hostingu, instytucje płatnicze pośredniczące w płatnościach, doradcy prawni).
  3. wszelkim podmiotom zależnym, powiązanym, nabywcom oraz następcom prawnym Administratora (w szczególności w razie połączenia, przejęcia lub przekształcenia Administratora).
  4. podmiotom trzecim reklamującym swoje usługi w ramach Aplikacji – w stosunku do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich treści marketingowych na adres e-mail powiązany z ich Kontem.
  5. wszelkim sądom, organom administracji i organom ścigania – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. podmiotom trzecim, które wniosły roszczenia przeciwko Administratorowi, jego podmiotom powiązanym, właścicielom lub członkom organów Administratora w odniesieniu do treści zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Aplikacji lub w odniesieniu do jakichkolwiek naruszeń Umowy przez Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez Administratora przez (i) cały okres posiadania aktywnego Konta przez Użytkownika oraz następujący po nim okres o długości równej (ii) okresowi przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi i Administratorowi w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika, powiększony o (iii) okres kolejnych 12 miesięcy potrzebny dla upewnienia się, iż jakiekolwiek roszczenia nie powstały lub nie zostały zgłoszone przed upływem okresu ich przedawnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji zostaną przez Administratora usunięte lub zanonimizowane.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów mających swoje siedziby w państwach, które zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft).
 11. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje wskazane w Umowie mogą być zbierane bezpośrednio od Użytkownika lub automatycznie w trakcie rejestracji Konta lub korzystania z Usług.
 12. Dane osobowe Użytkownika oraz wszelkie inne dane zebrane przez Administratora przechowywane będą przez Administratora w usłudze Google Cloud Datastore oraz Google Cloud SQL Servers na serwerach zlokalizowanych w Niemczech. W przypadku gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji z innych państw, wyraża zgodę, że jego dane personalne będą przekazane do Niemiec oraz mogą zostać przekazane do innych państw w związku z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych oraz świadczeniem Usług.
 13. Administrator może w dowolnym czasie zmienić dostawcę usług hostingowych i lokalizację serwerów na inną lokalizację w ramach państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym powiadomi poprzez aktualizację niniejszej polityki prywatności.
 14. Wszelkie zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika winny być kierowane do Administratora w języku polskim lub angielskim:
  1. Pocztą poleconą – na adres Administratora wskazany w pkt 2 powyżej, lub
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem Użytkownika – na następujący adres e-mail Administratora: support@heyway.pl.
 15. Administrator korzysta z plików cookie oraz podobnych technologii. Pliki cookie są drobnymi plikami wysłanymi przez stronę internetową i przechowywanymi w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika celem ułatwienia Administratorowi rozwijania Aplikacji. Pliki cookie same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Poprzez korzystanie z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (adres: heyway.pl), bez wcześniejszej zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookie przez wykorzystywane oprogramowanie (w szczególności przeglądarkę internetową wykorzystywaną przez Użytkownika). Wskazówki dla blokowania plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami: Mozilla Firefox / Internet Explorer /Opera / Google Chrome. Administrator podejmuje wysiłki celem umożliwienia Użytkownikom dokonywania wolnego wyboru dotyczącego dostarczanych danych osobowych oraz danych zbieranych przez pliki cookie. Użytkownik akceptuje jednakże, że odmowa udostępnienia wymaganych danych lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić świadczenie Usług lub doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 16. Administrator może wykorzystywać zarówno stałe jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt Użytkownika w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.
 17. Pliki cookie umożliwiają śledzenie następujących informacji:
  1. informacji o aktywności Użytkownika w Aplikacji lub na dedykowanej jej stronie internetowej, dotyczących w szczególności: czasu i długości korzystania z Usług, odwiedzonych adresów sieciowych, funkcjonalności wykorzystywanych w ramach Usług.
  2. informacji o oprogramowaniu (w szczególności przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym) oraz urządzeniu elektronicznym wykorzystywanym przez Użytkownika.
  3. informacji o lokalizacji Użytkownika.
  4. informacji o adresach internetowych odwiedzonych przez Użytkownika bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po skorzystaniu z Usług.
  5. informacji o dostawcy usług dostępu do Internetu.
  6. informacji o typie oraz prędkości połączenia internetowego.
  7. unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego przypisanego przez producenta urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  8. adresu MAC urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  9. preferencji Użytkownika dotyczących wybranego języka oraz strefy czasowej.
  10. informacji dotyczących statusu online albo offline Użytkownika w Aplikacji.
 18. Pliki cookie, podobne technologie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  1. dla zapamiętania wyborów Użytkownika w ramach Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  2. dla ulepszania Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej oraz personalizacji treści dostarczanych w ramach Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej stosownie do lokalizacji, wyborów i preferencji Użytkownika.
  3. dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji i dedykowanej jej stronie internetowej.
  4. dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Usług.
  5. dla umożliwienia Użytkownikowi pozostawania zalogowanym do Aplikacji.
  6. dla rozpatrywania zapytań składanych przez Użytkownika.
  7. dla generowania raportów o wykorzystaniu Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej przez Użytkownika.
  8. dla dostarczania Użytkownikowi powiadomień dotyczących Konta oraz Aplikacji.
  9. dla wyświetlania reklam adekwatnych do preferencji Użytkownika.
  10. dla umożliwienia i zapewnienia właściwego użytku oraz funkcjonalności Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  11. dla generowania, analizowania i dostarczania dostawcom usług wskazanych w Aplikacji (w szczególności NDU) zanonimizowanych statystyk obejmujących w szczególności: wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania Użytkownika przeglądającego usługi oferowane przez NDU.
  12. dla realizacji jakichkolwiek obowiązków oraz egzekucji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy.
  13. dla realizacji jakichkolwiek innych celów uzgodnionych z Użytkownikiem.
 19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż może podlegać profilowaniu za pomocą plików cookie zbierających informacje na temat zainteresowań i preferencji Użytkownika. Profilowanie będzie miało na celu dostosowanie treści reklamowych i marketingowych wyświetlanych w Aplikacji do zainteresowań i preferencji Użytkownika, nie będzie miało natomiast wpływu na sytuację prawną Użytkownika lub możliwość korzystania przez niego z Usług.
 20. Administrator może korzystać z usług Google Analytics lub innych sieciowych usług analitycznych oferowanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają zbieranie zanonimizowanych danych dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika, w szczególności informacji wymienionych w pkt 18 powyżej zbieranych w celach wskazanych w pkt 19 powyżej. Informacje takie mogą być zbierane bezpośrednio przez podmioty świadczące sieciowe usługi analityczne lub udostępniane takim podmiotom.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z funkcji social media (takich jak przycisk „polub to” Facebook) w ramach Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej może skutkować zebraniem oraz publikacją informacji dotyczących Użytkownika przez dostawcę usług social media.
 22. Oferowane przez podmioty trzecie usługi powiązane z Usługami (takie jak Facebook, Mapy Google) mogą wykorzystywać własne pliki cookie oraz podobne technologie – w zgodzie z własnymi politykami prywatności. Polityka prywatności Facebook, Inc. (właściciela serwisu www.facebook.com) znajduje się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, polityka prywatności Google, Inc. (właściciela usług Google) znajduje się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Użytkownika informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń.
 24. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony danych zbieranych od Użytkowników i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego, żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna i nie podlega gwarancjom Administratora. Użytkownik winien korzystać z wiarygodnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić poufność swego loginu oraz hasła umożliwiających korzystanie z Aplikacji.
 25. Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług oraz właściwe przepisy prawa.