Fraud Blocker Regulamin świadczenia usług – Heyway – najlepsze wyjście!
Na górę

Regulamin świadczenia usług

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszym regulaminem świadczenia usług oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej Heyway, gdyż dokumenty te ustalają zasady korzystania z naszych usług.

POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI (W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 PONIŻEJ), OŚWIADCZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. WYRAZIŁEŚ/AŚ PONADTO ZGODĘ NA NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, KTÓRA WRAZ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

 1. Definicje.Za każdym razem gdy któreś z niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą zostanie użyte w niniejszym dokumencie, mieć ono będzie następujące znaczenie:
  1. Administrator – Heyway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 702848, NIP (VAT-EU): PL 5252728399, REGON: 368706396, e-mail: support@heyway.pl.
  2. Aplikacja – aplikacja mobilna Heyway, umożliwiająca dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w różnych kategoriach tematycznych, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu Apple Store (link: https://itunes.apple.com/us/app/Heyway/id1373115906?l=pl&ls=1&mt=8) oraz Google Play (link: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.itcraft.heyway).
  3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w sposób niezwiązany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.
  5. NDU (Niezależny Dostawca Usług) – podmiot trzeci oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Aplikacji.
  6. Umowa – niniejszy regulamin świadczenia usług zawierający umowę licencyjną obowiązującą Użytkownika wraz z polityką prywatności opublikowaną osobno pod poniższym linkiem heyway.pl/pl-privacy-policy.
  7. Usługi – jakiekolwiek usługi oferowane przez Administratora oraz dotyczące Aplikacji. Dla jasności, pojęcie „Usługi” nie będzie wiązane z usługami oferowanymi przez NDU.
  8. Użytkownik – jakikolwiek użytkownik Aplikacji.
 2. Akceptacja regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności.
  1. Poprzez pobranie, instalację lub używanie Aplikacji Użytkownik oświadcza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował Umowę. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie wolno mu korzystać z Aplikacji.
  2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ukończył co najmniej 18 rok życia oraz posiada kompetencje umożliwiające zrozumienie oraz akceptację Umowy.
  3. Nagłówki użyte w Umowie mają jedynie znaczenie porządkowe i nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek postanowienia Umowy.
  4. Użytkownik akceptuje, iż Usługi są mu jedynie licencjonowane, nie sprzedane czy przeniesione na Użytkownika w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik otrzymuje nieprzenoszalną, niewyłączna licencję na korzystanie z Usług z wszelkimi zastrzeżeniami przewidzianymi przez Umowę oraz właściwe przepisy prawa. Administrator zachowuje wszelkie prawa do Usług, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów oraz loterii, na zasadach przewidzianych w odrębnych regulaminach.
 3. Warunki korzystania z Usług.
  1. Z Aplikacji mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat, przebywające na terytorium Polski i posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  2. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
   1. Dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego.
   2. Korzystania z mobilnego urządzenia elektronicznego (smartfon lub tablet).
   3. Korzystania z systemu operacyjnego iOS (wersja 10 lub wyższa) lub Android (wersja 5.0 lub wyższa).
  3. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga spełnienia następujących dodatkowych warunków technicznych:
   1. Posiadania aktywnego konta na portalu Facebook.
   2. Aktywowania usługi geolokalizacji mobilnego urządzenia elektronicznego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w zgodzie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Korzystanie z Aplikacji w podstawowej wersji jest wolne od opłat, jednakże może być powiązane z kosztami połączenia internetowego, transferu danych oraz opłatami wymaganymi przez podmioty trzecie (takie jak NDU), które oferują swoje usługi w ramach Aplikacji lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych połączonych z Aplikacją. Administrator nie jest beneficjentem jakichkolwiek z tych opłat i nie ponosi odpowiedzialności za ich zasadność oraz za jakość usług oferowanych przez podmioty trzecie – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Świadczenie Usług.
  1. Usługi są świadczone w zgodzie z Umową oraz odpowiednimi przepisami prawa.
  2. Usługi są świadczone w języku angielskim oraz polskim, na terytorium Polski. Administrator zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu świadczonych Usług o kolejne języki oraz na dodatkowe terytorium.
  3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania dla zapewnienia ciągłej dostępności Usług w najwyższej możliwej jakości, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Administratora za przerwy w świadczeniu Usług lub wady świadczonych Usług – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla praw przysługujących Konsumentom mocą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Aplikacja może zawierać reklamy. Wszelkie towary lub usługi oferowane przez NDU, reklamowane za pomocą Aplikacji, zostaną oznaczone jako promowane lub reklamowane.
  5. Głównymi funkcjonalnościami Aplikacji są:
   1. Możliwość dodawania ogłoszeń w ramach kategorii tematycznych dostępnych w Aplikacji – takich jak: „Spacer”, „W lokalu”, „Impreza”, „Sport”, „Hobby”,  „Kultura”, „Podróże” oraz „Inne”.
   2. Możliwość przeglądania ogłoszeń zamieszczonych w Aplikacji przez innych Użytkowników.
   3. Możliwość kontaktowania się z innymi Użytkownikami za pomocą Aplikacji, wysyłania im wiadomości, prowadzenia rozmów (czatów).
  6. Funkcjonalności wymienione w pkt 4.5 powyżej są zależne od dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego a funkcjonalności wymienione w pkt 4.5.1 oraz 4.5.2 zależne są ponadto od dostępu do usług lokalizacji GPS oraz mechanizmu GeoIP i mogą być nie zawsze dostępnymi. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć w swoim urządzeniu elektronicznym dostęp do połączenia internetowego, usług lokalizacji GPS lub mechanizmu GeoIP, Usługi nie będą w pełni funkcjonalne. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż wszelkie Usługi oparte na lokalizacji, wykorzystujące mechanizmy opisane w niniejszym punkcie, mogą nie być dokładne i Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do tych Usług – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Aplikacja może zawierać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji Aplikacji. O ile ustawienia urządzenia elektronicznego oraz oprogramowania wykorzystywanych przez Użytkownika dla korzystania z Aplikacji nie zabraniają transmisji aktualizacji, Administrator może dostarczać zawiadomienia o dostępności takich aktualizacji oraz Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować takie aktualizacje na urządzeniu elektronicznym Użytkownika. Wszelkie aktualizacje Aplikacji będą dostarczane w oparciu o postanowienia Umowy.
  8. Administrator jest uprawniony do oferowania Użytkownikom uczestnictwa w programach mających na celu zachęcanie nowych osób do korzystania z Aplikacji. Programy takie będą organizowane w oparciu o odrębne regulaminy oraz mogą być modyfikowane, anulowane oraz dyskontynuowane przez Administratora bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników – w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają odpowiedniego powiadomienia Użytkownika.
  9. Użytkownik może otrzymywać w ramach Aplikacji określone informacje (takie jak powiadomienia o aktualizacjach, komentarze oraz wiadomości od innych Użytkowników, itp.).
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na strukturę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Aplikacji.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, modyfikacji lub konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji zapytań kierowanych przez Użytkowników do Administratora, dotyczących funkcjonowania Aplikacji oraz udzielanych Użytkownikom porad.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Aplikacji oraz wszelkich funkcjonujących w jej ramach kanałów komunikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, marketingowej wśród Użytkowników, a także dołączania do treści przekazywanych pomiędzy Użytkownikami w ramach Aplikacji dodatkowych treści o charakterze informacyjnym, reklamowym lub marketingowym. Użytkownik wyraża zgodę na dodawanie przez Administratora w/w treści do korespondencji prowadzonej z innymi Użytkownikami w ramach Aplikacji. Treści takie dodawane będą w sposób automatyczny, bez ingerencji w komunikację prowadzoną między Użytkownikami.
 5. Rejestracja Użytkownika.
  1. Rejestracja Użytkownika oraz stworzenie Konta są niezbędne dla korzystania z Usług.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Aplikacji. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych:
   1. Adresu e-mail Użytkownika.
   2. Nazwy Użytkownika.
   3. Hasła do Konta.
   4. Potwierdzenia, iż Użytkownik ukończył 18 rok życia oraz akceptuje warunki Umowy.
   5. Potwierdzenia, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w toku procesu rejestracji oraz innych danych osobowych, którymi Użytkownik może się dzielić w toku korzystania z Usług.
  3. Użytkownik może ponadto utworzyć swoje Konto poprzez powiązanie go ze swoim kontem na portalu Facebook i udostępniając w ten sposób informacje dotyczące profilu publicznego Użytkownika na portalu Facebook.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w razie powiązania Konta z kontem Użytkownika na portalu Facebook, informacje dostępne na koncie Użytkownika na portalu Facebook będą dostępne dla innych Użytkowników oraz Administratora zgodnie z wybranymi przez Użytkownika ustawieniami prywatności konta Użytkownika na portalu Facebook.
  5. Po założeniu Konta Użytkownik zostaje przekierowany na stronę ustawień swojego Konta gdzie wymagane jest podanie następujących dodatkowych informacji:
   1. Daty urodzenia Użytkownika.
   2. Płci Użytkownika.
   3. Miejscowości stałego pobytu Użytkownika.
   4. Zdjęcia profilowego Użytkownika. Aplikacja może wymagać umieszczenia czytelnego zdjęcia twarzy Użytkownika, przedstawiającego aktualny wizerunek Użytkownika. Zdjęcie Użytkownika może posiadać maksymalny rozmiar 2048 na 2048 pikseli i nie może przekraczać 2 megabajtów.
   5. Opisu profilu Użytkownika – Użytkownik może w tym zakresie podać dowolne, wybrane przez siebie informacje, mające na celu przybliżenie jego osoby innym Użytkownikom. UŻYTKOWNIK WINIEN ZACHOWAĆ ROZSĄDEK I UMIAR W WYBORZE INFORMACJI, KTóRYMI CHCE DZIELIĆ SIĘ W RAMACH APLIKACJI ORAZ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE DZIELENIE SIĘ PEWNYMI INFORMACJAMI, DOTYCZĄCYMI NP. NUMERU PESEL, NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO, ŻYCIA TOWARZYSKIEGO CZY STANU ZDROWIA UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSóB MOŻE UŁATWIĆ OSOBOM TRZECIM PODJĘCIE DZIAŁAŃ NA SZKODĘ UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY, KTóREJ DANE TAKIE DOTYCZĄ.
   6. Wybranie zainteresowań Użytkownika – co najmniej 5 z podanych kategorii.
  6. ZE WZGLĘDU NA TO, IŻ APLIKACJA MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWIENIE I UŁATWIENIE KOMUNIKACJI UŻYTKOWNIKóW ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPARENTNOŚCI UŻYTKOWNIKóW W RAMACH KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z APLIKACJI (W TYM ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM, TROLLINGOWI ORAZ INNYM BEZPRAWNYM DZIAŁANIOM WYKORZYSTUJĄCYM ZJAWISKO ANONIMOWOŚCI W SIECI), PODANIE PRAWIDŁOWYCH ORAZ RZECZYWISTYCH DANYCH WSKAZANYCH W PKT 5.2 ORAZ 5.5 JEST WYMAGANE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI. UŻYTKOWNIK, KTóRY NIE WYRAŻA ZGODY NA PODANIE TYCH DANYCH ORAZ PRZETWARZANIE ICH PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG WINIEN ZREZYGNOWAĆ Z UTWORZENIA KONTA ALBO USUNĄĆ WCZEŚNIEJ UTWORZONE KONTO I ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z APLIKACJI.
  7. Użytkownik może zmienić w ustawieniach Konta wszelkie dane wskazane podczas rejestracji. Zmiana dokonana przez Użytkownika nie może jednak naruszać postanowień Umowy.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów procesu rejestracyjnego w dowolnym momencie.
  9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane przekazane w toku procesu rejestracji są prawdziwe i dokładne. W razie utworzenia Konta za pośrednictwem konta na portalu Facebook, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem konta na portalu Facebook użytego dla rejestracji do Aplikacji oraz dostarczył prawdziwych i dokładnych informacji niezbędnych do utworzenia Konta. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje przekazane w toku procesu rejestracji w razie ich zmiany – niezwłocznie po zmianie takich danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja oraz portal Facebook są całkowicie niezależne od siebie i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie portalu Facebook, tak samo jak właściciele portalu Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.
  10. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła użytego dla stworzenia Konta przed nieupoważnionym dostępem.
  11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto, co równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego świadczenia Usług przez Administratora.
  12. Użytkownik może posiadać jednocześnie jedynie jedno Konto w Aplikacji.
  13. Z zastrzeżeniem pkt 6.6 poniżej, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia założenia Konta (rejestracji w Aplikacji). W przypadku jednak rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy uznaje się, że Użytkownik zażądał świadczenia Usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i traci prawo odstąpienia od Umowy.
  14. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zobowiązany jest przesłać elektronicznie na poniższy adres e-mail Administratora: support@heyway.pl (za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem) lub listem poleconym na adres Administratora wskazany w pkt 1.1 powyżej.
  15. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone elektronicznie zawierać powinno imię i nazwisko Użytkownika, datę zawarcia Umowy (założenia Konta) oraz oświadczenie o treści „Niniejszym odstępuję od umowy na korzystanie z Aplikacji Heyway w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumentów” lub tożsamej.
  16. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone za pośrednictwem listu poleconego, poza informacjami wskazanymi w pkt 5.15 powyżej zawierać powinno datę złożenia oświadczenia oraz adres korespondencyjny i własnoręczny podpis Użytkownika.
  17. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik skorzystać może ze wzoru zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnego pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827.
 6. Ograniczenia w korzystaniu z Usług.
  1. Korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa jest kategorycznie zabronione.
  2. Rozprzestrzenianie spamu lub jakichkolwiek innych niechcianych lub złośliwych treści, jak również treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym, szkalującym lub wulgarnym, w ramach lub poprzez Aplikację, serwisy powiązane lub adresy e-mail Administratora, jest kategorycznie zakazane. Aplikacja nie może być wykorzystywana do oferowania usług o charakterze towarzyskim, w szczególności seksualnym.
  3. Aplikacja nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Jakakolwiek promocja może być prowadzona jedynie w oparciu o wcześniejszą wyraźną zgodę Administratora. Wszelkie podmioty zainteresowane promocją swoich towarów lub usług w ramach Aplikacji winny skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: support@heyway.pl. Promocja usług oferowanych przez NDU może być prowadzona jedynie w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy NDU oraz Administratorem.
  4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:
   1. Modyfikowania, zmieniania, sprzedawania, licencjonowania, reprodukowania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Aplikacji.
   2. Naruszania jakichkolwiek praw (uwzględniając prawa autorskie) Administratora, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
   3. Dekompilowania, demontowania, rozszyfrowywania jakichkolwiek treści zawartych w Aplikacji.
   4. Używania jakichkolwiek spambotów, robotów, scraperów lub innego zautomatyzowanego oprogramowania w ramach lub w powiązaniu z Aplikacją.
   5. Łamania lub obchodzenia jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających lub kontrolnych funkcjonujących w Aplikacji lub usługach powiązanych oferowanych przez podmioty trzecie.
   6. Prowadzenia jakiejkolwiek nieuczciwej lub przestępczej działalności.
   7. Korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami drogowymi, w szczególności w trakcie prowadzenia pojazdu.
  5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać oraz nie transmitować jakichkolwiek treści oraz nie angażować się w jakiekolwiek działania, które:
   1. Są sprzeczne z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa.
   2. Naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, innych Użytkowników lub Administratora.
   3. Są obraźliwe, szkodliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, nienawistne, molestujące, deliktowe lub zakazane w jakikolwiek inny sposób.
   4. Zawierają nieautentyczne lub świadomie wprowadzające w błąd recenzje, oceny lub opinie.
   5. Mają na celu podszywanie się pod jakikolwiek inny podmiot.
   6. Stanowią formę ukrytej reklamy.
   7. Mają charakter komercyjny (za wyjątkiem dozwolonego korzystania z Aplikacji przez NDU).
   8. Sugerują, że jakiekolwiek treści lub działania są sponsorowane lub wspierane przez Administratora.
   9. Zawierają spam, wirusy, konie trojańskie lub inne złośliwe oprogramowanie.
   10. Mają charakter oszukańczy lub wprowadzający w błąd.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie brać udziału w jakichkolwiek aktywnościach wymienionych w pkt 7.4 – 7.5 powyżej oraz nie zachęcać kogokolwiek do brania udziału w takich aktywnościach.
 7. Zablokowanie dostępu do Aplikacji.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta jakiegokolwiek Użytkownika, który narusza zapisy Umowy lub obowiązującego prawa.
  2. W przypadku drobnych naruszeń, Administrator w pierwszej kolejności poinformuje Użytkownika o naruszeniu oraz wezwie do zaprzestania naruszeń. W razie poważnych naruszeń Umowy lub obowiązującego prawa, Administrator będzie uprawniony do zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, informując o tym Użytkownika, a także podając podstawy zablokowania Konta.
  3. Informacja o zaprzestaniu świadczenia Usług zostanie przesłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Konta i będzie uznawana za doręczoną tego samego dnia, w którym została wysłana. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wskazanie prawidłowego oraz aktualnego adresu e-mail oraz regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem.
  4. Żadne z wyżej wskazanych zapisów nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Własność intelektualna.
  1. O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie zdjęcia oraz informacje dostępne w ramach Aplikacji stanowią własność lub przedmiot licencji przysługujących Administratorowi. Ktokolwiek, kto rości sobie prawa do takich zdjęć lub informacji i nie wyraża zgody na ich wykorzystanie w ramach Usług, może zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia takich treści. Żądanie usunięcia treści winno zostać wysłane na adres e-mail Administratora: support@heyway.pl oraz winno zostać należycie umotywowane i udokumentowane. Administrator zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentacji dowodzącej zasadności zgłoszenia usunięcia treści.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może zawierać oprogramowanie open source oraz oprogramowanie podmiotów trzecich, które może być przedmiotem odrębnych licencji.
  3. Wszelkie treści publikowane w ramach usług świadczonych przez podmioty trzecie (takich jak Facebook), które są powiązane z Aplikacją, są przedmiotem praw i regulacji wskazanych przez podmioty trzecie w odniesieniu do tych usług.
  4. Reprodukcja oraz ponowna publikacja jakichkolwiek treści dostępnych w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest ściśle zabroniona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Aplikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną Użytkownika.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zawiera oryginalne utwory i opracowana została przy znacznym nakładzie czasu, wydatków oraz wysiłku, stanowiąc wartościową własność intelektualną Administratora, może ponadto zawierać informacje poufne, które nie powinny być udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 9. Treści Użytkownika.
  1. Użytkownik może dodawać swoje własne treści bezpośrednio w Aplikacji oraz w zewnętrznych usługach powiązanych z Aplikacją (takich jak Facebook).
  2. Użytkownik przyznaje Administratorowi bezpłatną, niewyłączną, przenoszalną, podlegającą sublicencjonowaniu, nieodwołalną, nieograniczoną geograficzne oraz czasowo licencję umożliwiającą korzystanie z wszelkich treści umieszczonych przez Użytkownika w Aplikacji na wszelkich polach eksploatacji, które są znane w momencie umieszczenia danych treści w Aplikacji. Administrator będzie m.in. uprawniony do: korzystania z treści Użytkownika w ramach Aplikacji, prezentowania ich publicznie w Aplikacji oraz za pośrednictwem innych publicznych forów (w szczególności w Internecie), ich drukowania, publikowania, modyfikowania, kopiowania oraz włączania w ramy większych opracowań, w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Poprzez publikowanie lub dzielenie się jakimikolwiek treściami z innym Użytkownikiem, Użytkownik udziela takiemu innemu Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, umożliwiającej dostęp oraz korzystanie z takich treści na warunkach przewidzianych niniejszą Umową oraz w ramach funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji.
  4. W odniesieniu do treści umieszczonych przez Użytkownika w ramach usług zewnętrznych (takich jak Facebook), Użytkownik zobowiązuje się stosować do warunków przewidzianych dla korzystania z takich usług oraz udziela stosownych licencji w zgodzie z takimi warunkami – w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
  5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich form oferowania, marketingu oraz reklamowania jakichkolwiek produktów lub usług w ramach lub za pośrednictwem Aplikacji. Marketing oraz reklama produktów NDU może być prowadzona jedynie w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy NDU oraz Administratorem.
  6. Wszelkie recenzje, opinie oraz informacje zamieszczane przez Użytkownika w ramach Aplikacji winny być rzeczowe, zwięzłe oraz wyważone. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż jest wyłącznym autorem wszelkich recenzji oraz opinii umieszczonych w lub za pośrednictwem Aplikacji oraz, że recenzja lub opinia umieszczona przez Użytkownika odzwierciedla jego/jej rzeczywiste doświadczenia oraz nie otrzymał(a) on(a) jakiejkolwiek zapłaty lub innego wynagrodzenia za opublikowanie danej recenzji lub opinii.
  7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony/a do podejmowania wszelkich działań, które podejmuje w odniesieniu do treści publikowanych w ramach Aplikacji lub za jej pośrednictwem oraz w usługach zewnętrznych powiązanych z Aplikacją.
  8. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z umieszczeniem jakichkolwiek treści w Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że treści zamieszczone zostają przez Użytkownika w Aplikacji lub za pośrednictwem Aplikacji na jego wyłączną odpowiedzialność.
 10. Wyłączenie gwarancji i rękojmi oraz ograniczenie odpowiedzialności.
  1. Aplikacja zaprojektowana została celem umożliwienia Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, organizowania spotkań, wspólnego uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych, etc. Administrator nie ma wpływu na treść ogłoszeń zamieszczanych w Aplikacji przez Użytkowników.
  2. W pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa wyłączona jest odpowiedzialność Administratora w przypadku gdy zawartość Aplikacji, w szczególności treść ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników, jest niedokładna lub nieaktualna.
  3. Administrator jest uprawniony do dowolnego aktualizowania oraz zmieniania zawartości Aplikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z tym zastrzeżeniem, że ingerencja w treści publikowane przez Użytkowników następować może jedynie w przypadku gdy treści takie naruszają postanowienia Umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Administrator nie gwarantuje dokładności zawartości Aplikacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane lub treści zamieszczone w ramach lub za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika lub jakikolwiek podmiot trzeci.
  5. Z zastrzeżeniem pkt 11.11 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest gwarancja oraz rękojmia Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli i członków organów Administratora w stosunku do Aplikacji.
  6. Z zastrzeżeniem pkt 11.11 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za szkody poniesione przez Użytkownika oraz jakiekolwiek podmioty trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  7. Użytkownik akceptuje wyłączenie, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa oraz z zastrzeżeniem pkt 11.11 poniżej, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialności Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w rezultacie:
   1. Pobrania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania w związku z korzystaniem z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (www.heyway.pl).
   2. Jakiejkolwiek utraty danych transmitowanych lub przechowywanych przez Użytkownika.
   3. Jakichkolwiek błędów lub niedokładności w Aplikacji.
   4. Szkody na osobie lub mieniu wynikającej z korzystania z Aplikacji.
   5. Jakiejkolwiek straty czasu lub środków materialnych wynikającej z błędów lub niedokładności treści prezentowanych w Aplikacji.
   6. Jakiegokolwiek niedozwolonego dostępu do Konta Użytkownika.
   7. Jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w świadczonych Usługach wynikających z okoliczności siły wyższej, zakłóceń lub przerw dostępności usług świadczonych przez dostawców Internetu lub usług hostingowych.
   8. Ujawnienia informacji dostarczonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.
   9. Jakiegokolwiek zniesławienia, obrazy, nadużycia lub utraty reputacji lub zysku doznanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  8. Z zastrzeżeniem pkt 11.11 poniżej, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek szkody, w tym szkody osobowe oraz majątkowe poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych powiązanych z Aplikacją.
  9. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za swoją komunikację z innymi Użytkownikami, Administratorem i podmiotami trzecimi.
  10. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału 11 warunków świadczenia usług nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Użytkownika przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
   1. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za jakiekolwiek szkody wyrządzone umyślnie przez Administratora.
   2. Nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnienia do dochodzenia jakiegokolwiek przewidzianego prawem roszczenia w przypadku poniesienia przez Konsumenta szkody na osobie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub w przypadku poniesienia przez Konsumenta jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na Administratorze względem Konsumenta mocą niniejszej Umowy.
 11. Zwolnienie z odpowiedzialności.
  1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Administratora, jego podmioty powiązane, właścicieli i członków organów Administratora, i ochronić ich przed jakimikolwiek szkodami, stratami, wydatkami, postępowaniami oraz działaniami poniesionymi lub skierowanymi w wyniku lub w związku z:
   1. Treściami publikowanymi przez Użytkownika w ramach lub poprzez Aplikację.
   2. Niedozwolonym korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.
   3. Naruszeniem Umowy przez Użytkownika.
   4. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiegokolwiek innego Użytkownika, Administratora lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  2. Administrator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do zawarcia ugody lub uznania jakichkolwiek roszczeń podniesionych przeciwko niemu, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody Użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie zawierać ugody w sprawie dotyczącej jakichkolwiek roszczeń oraz nie uznawać jakichkolwiek roszczeń podniesionych łącznie przeciwko Użytkownikowi oraz Administratorowi bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację oraz informacje wymagane przez Administratora w celu ochrony praw i interesów Administratora przed roszczeniami podniesionymi przeciwko Administratorowi w związku z sytuacjami wymienionymi w pkt 12.1 powyżej.
 12. Wnioski i zapytania Użytkownika.
  1. Wszelkie zapytania techniczne dotyczące Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: support@heyway.pl.
  2. Wszelkie wnioski dotyczące ulepszenia Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: support@heyway.pl.
  3. Wszelkie przypadki naruszenia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa w ramach korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników zgłaszane winny być przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: support@heyway.pl.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 13.5 i 13.7 poniżej, Administrator dołoży starań by odpowiedzieć na zgłoszone pytania, skargi oraz wnioski w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
  5. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego jakości Usług zakupionych od Administratora przez Użytkownika, który jest Konsumentem, Administrator ustosunkuje się do roszczenia w terminie 14 dni.
  6. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy są Konsumentami, które nie zostały rozpatrzone w terminie wskazanym w pkt 13.5 powyżej będą uznawane za zaakceptowane przez Administratora. Wyłączona jest gwarancja (oraz rękojmia) Administratora dotycząca Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy nie są Konsumentami.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na zapytania i wnioski, które:
   1. Mogą zostać łatwo i bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej rozwiązane przy użyciu informacji dostępnych dla Użytkownika w ramach Aplikacji.
   2. Zostały zgłoszone w języku innym niż język polski lub angielski.
   3. Są niezrozumiałe.
   4. Kwalifikują się jako spam.
   5. Nie są w sposób obiektywny powiązane z Usługami.
   6. Pozostają bez związku z dostępnością i prawidłowym funkcjonowaniem Usług.
   7. Zostały złożone przez kogokolwiek innego niż Użytkownik, który posiada lub posiadał ważne Konto.
   8. Zawierają złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub konie trojańskie.
   9. Są wulgarne, znieważające, oszczercze, dyskryminujące lub obraźliwe.
   10. Zostały złożone w złej wierze i mają na celu obstrukcję działalności Administratora.
 13. Ochrona danych osobowych.
  1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika zostały określone w osobnym dokumencie – polityce prywatności – dostępnej pod poniższym linkiem: heyway.pl/privacy-policy, która razem z niniejszymi warunkami świadczenia usług stanowi Umowę pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem.
 14. Prawo właściwe i jurysdykcja.
  1. Przepisy polskiego prawa regulują, konstruują i są właściwe dla egzekucji wszelkich praw i obowiązków Administratora i Użytkownika wynikających z lub odnoszących się w inny sposób do przedmiotu Umowy lub korzystania z Usług. Poprzedzające zdanie nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta, które mogą wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania Konsumenta, które winny być stosowane do niniejszej Umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz unijnego.
  2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wynikające z lub odnoszące się w inny sposób do przedmiotu niniejszej Umowy lub korzystania z Usług będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Warszawie lub Poznaniu (w Polsce) wybranego przez powoda/wnioskodawcę.
 15. Zmiany regulaminu świadczenia usług.
  1. Korzystanie z Usług podlega zawsze Umowie w aktualnej wersji dostępnej pod linkiem: heyway.pl/terms-of-service, uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone wcześniej.
  2. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
  3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 16.2 powyżej będzie uznana za doręczoną tego samego dnia, w którym została skutecznie wysłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
  4. Użytkownik nie może sprzeciwić się zmianom Umowy, których obowiązek wprowadzenia wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany takie wchodzą w życie najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisów prawa, które wymusiły zmianę Umowy.
 16. Obowiązywanie Umowy.
  1. Umowa wchodzi w życie dnia 20.04.2018.
  2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie ono zastąpione albo unieważnione przez odpowiedni bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, natomiast Umowa zachowuje ważność w pozostałym zakresie.
  3. Żadne z postanowień Umowy nie tworzy jakiejkolwiek formy stosunku spółki, przedstawicielstwa lub agencji pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. Użytkownik nie jest uprawniony do reprezentowania Administratora w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Administratora.
  4. Umowa została opublikowana w języku polskim oraz angielskim. Obie wersje Umowy są jednobrzmiące, z zastrzeżeniem, że kolejność definiowanych pojęć w rozdziale 1 regulaminu świadczenia usług różni się – pojęcia zostały zdefiniowane w kolejności alfabetycznej w obu wersjach językowych Umowy. Z zastrzeżeniem zapisów zdania poprzedniego, w razie sprzeczności pomiędzy tymi dwiema wersjami językowymi:
   1. Polska wersja będzie mieć znaczenie rozstrzygające dla Użytkowników którzy:
    1. nie są Konsumentami;
    2. są Konsumentami posiadającymi polskie obywatelstwo lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.
   2. Angielska wersja będzie mieć znaczenie rozstrzygające dla Konsumentów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego ani miejsca zamieszkania na terenie Polski.
  5. Użytkownik może zawnioskować o doręczenie elektronicznej wersji Umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Użytkownika z jego adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: support@heyway.pl.